José Timmermans heeft zich 1,5 jaar geleden opgegeven als crisispleegmoeder. Maar goed ook, want steeds meer pleegkinderen hebben moeite hun plekje te vinden.

Door het minderen van bedden in pleeginstellingen door gemeenten moeten pleeggezinnen en pleeghuizen dit gaan opvangen. Hierdoor zullen er kinderen op straat belanden, omdat er niet genoeg pleeggezinnen en –huizen zijn. De twee van de drie grootste gemeenten van Brabant zijn bezig met een plan om dit probleem op te lossen.

Door Adriènne de Cock & Elise den Hertog

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In de nieuwe jeugdwet uit datzelfde jaar worden de taken van de gemeenten genoteerd. Hierbij moet je onder andere denken aan: jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit, voorzieningen op het gebied van jeugdhulp(plicht) en vertrouwenspersonen voor jeugdigen en hun (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdhulpverleners.

Vanaf 2000 stijgt het aantal pleegkinderen ieder jaar volgens cijfers van Pleegzorg Nederland. Kinderen die uit-huis worden geplaatst moeten zoveel mogelijk opgevangen worden in pleeggezinnen en ‘gezinshuizen’. Daarom bouwen gemeenten het aantal opvangplekken in instellingen af.

Eindhoven
Echter geldt dit niet voor alle gemeentes. Gemeente Eindhoven wil zich hard maken voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. “We nemen het standpunt in dat kinderen in een zo gewoon mogelijke setting ondergebracht moeten worden. Gezinshuizen zijn hierbij essentieel”, meldt Caroline van Dullemen, persvoorlichtster bij gemeente Eindhoven.

Van Dullemen laat ook weten dat het de bedoeling is dat het aanbod van pleeggezinnen in Eindhoven vergroot gaat worden. De gemeente wil meedenken en helpen in het werven van pleegouders en het opzetten van gezinshuizen. Hoe ze dit gaan doen zal onderdeel zijn van het actieplan dat in het voorjaar gepresenteerd wordt.

Breda
Gemeente Breda heeft bewust meerdere pleegzorgaanbieders zodat een kind altijd ergens terecht kan. “Niettemin geven we altijd voorkeur aan netwerkpleegzorg. Dit wil zeggen dat er met name in de familiekring gezocht wordt of er iemand de pleegzorg op zich kan nemen”, vertelt Pieter Thielen, persvoorlichter gemeente Breda.

Na de transformatie van Jeugdzorg stimuleert Breda de toename van pleeggezinnen. “Doelstellingen van ons jeugdbeleid zijn normaliseren, de-medicaliseren en lasten ontnemen. In Breda is ‘leergemeenschap pleegzorg’ gestart waarin verschillende pleegzorgorganisaties, pleegouders, buurtpleegzorg en studenten vertegenwoordigd zijn om deze ontwikkelingen niet alleen te volgen maar ook te stimuleren in hun innovaties.” Binnenkort is er een uitwisseling met de gemeente Antwerpen over hoe ze elkaar in België en Nederland stimuleren.

Avond van de pleegzorg

Meerdere gemeenten zetten zich in om pleegzorg meer in de aandacht te brengen. Zo ook Culemborg. Fiet van Beek maakte zelfs een gedichtenbundel over pleegzorg en wethouder Jeugd Fouad Sidali is er ook om informatie te verzamelen en verstrekken.

Rechtspositie
Vanaf 1 juli 2013 hebben pleegouders een betere rechtspositie gekregen. Voortaan kunnen er alleen nog hulpverleningsplannen vast worden gesteld in overleg met de pleegouders. Het is essentieel dat de ouders goed op de hoogte blijven. Daarom werd de informatievoorziening aan pleegouders wettelijk vastgelegd. Ook krijgen de pleegouders het recht om een vertrouwenspersoon in te schakelen als er vragen zijn of problemen met Bureau Jeugdzorg en de pleegzorginstelling. Zij zijn verplicht om pleegouderraden in te stellen met formele medezeggenschappen.

Created using Visme. An easy-to-use Infographic Maker.