De onderwijsinspectie publiceerde onlangs cijfers waaruit blijkt dat afgelopen jaar 436 kinderen in het basisonderwijs naar huis zijn gestuurd. Het gaat hierbij om geweld of het uiten van bedreigingen. Op middelbare scholen stijgt het aantal schorsingen ook. Daar werden afgelopen jaar 5271 scholieren naar huis gestuurd vanwege misdragingen.

 Volgens Jan Willem Swane, woordvoerder van de onderwijsinspectie maakt de inspectie jaarlijks het aantal schorsingen openbaar. Alle scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om het aantal schorsingen te melden bij de inspectie. Sinds afgelopen twee jaar is het basisonderwijs ook verplicht om het aantal schorsingen te melden.

‘’We hebben geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van het aantal schorsingen. We zien wel dat het bij bijna alle meldingen in het basisonderwijs gaat om onveilige situaties.’’ Meestal gaat het hierbij om leerlingen. In enkele gevallen zijn ook ouders hierbij betrokken. ‘’Als je dit vergelijkt met het middelbaar onderwijs dan zie je een divers verschil. Hierbij gaat het om meerdere oorzaken zoals fysiek of verbaal geweld, intimidatie, bezit van drank of drugs, diefstal, vernieling of verzuim. Ook kunnen we concluderen dat in het voortgezet onderwijs een schorsing opgelegd wordt als maatregel. Bij basisscholen wordt een schorsing opgelegd in de vorm van een time out.’’ Het naar huis sturen van een leerling in het voorgezet onderwijs is makkelijk dan in basis onderwijs. Dit heeft te maken met de leeftijd van deze scholieren.

 Schorsen is een wettig instrument dat directeuren inzetten op momenten waar dit nodig is. Het is aan de schoolleiding van de desbetreffende school om te bepalen wanneer het een gepaste sanctie is. Een schorsing kan maximaal vijf dagen worden opgelegd. Dit is wettelijk vastgelegd. ‘’De afgelopen vijf jaar is er een schommeling zichtbaar bij het aantal schorsingen. Afgelopen jaar was er sprake van een stijging. Wellicht dat volgend jaar weer een daling zichtbaar is. Hier kunnen we op dit moment nog geen uitspraken over doen.’’